REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HER PLACE

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony http://herplace.pl/ (dalej jako „Sklep”) jest własnością Wojciecha Obidzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Obidziński Her Place z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 10-900 Olsztyn, posługującego się NIP:7393891524, numerem REGON:365999370,, dalej zwanej „Sprzedawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email: kontakt@herplaceshop.pl tel.: +48 790-889-191.

1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów widniejących na stronie internetowej Sklepu.

1.4. Podane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu ceny Towarów nie podlegają zwiększeniu o podatek VAT, ponieważ Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT. Podane ceny Towarów uwzględniają koszty dostawy Towaru.

1.5. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz  opisy Towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.6. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi dodatkowe związane z procesem zawierania umów sprzedaży Towaru.

1.7. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, a także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niezbędne są:

  1. urządzenie elektroniczne typu tablet lub komputer z dostępem Internetu

  2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari akceptująca pliki typu „cookies”;

  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

2. Zamówienie Towaru

2.1. Złożenie zamówienia Towaru odbywa się za pomocą wirtualnego koszyka dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Po wybraniu rozmiaru Towaru i dodaniu Towaru do koszyka, następuje uzupełnienie formularza zamówienia o następujące dane:

a) ilość zamówionych Towarów;

b) adres dostawy.

2.2. Zamówienie wybranych Towarów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia (z opisem „Zapłać“). Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego automatycznie przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

2.5. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu i dostępne na stronie internetowej Sklepu są w ciągłej dostępności. W momencie kiedy dany rozmiar danego Towaru będzie niedostępny, Towar będzie niewidoczny na stronie internetowej Sklepu widoczny będzie komunikat: „Ten produkt nie występuje już w magazynie” a Klient nie będzie miał możliwości  jego zamówienia danego rozmiaru.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Klient w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

3.3. Klient będący konsumentem może wykonać prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, który jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu lub w innej wybranej przez siebie formie. W takiej sytuacji, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi będącemu konsumentem wiadomości potwierdzającej otrzymanie przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres/telefon z którego otrzymał powołane oświadczenie. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: ul. Okopowa 14, 10-075 Olsztyn.

3.4. Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

3.5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

3.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.

4. Płatności

4.1. Klient może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a) Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy: ING Oddział w Gdańsku 88 1050 1764 1000 0092 3486 7175,

b) Płatność online za pośrednictwem systemu tpay.com

4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

5. Dostawa

5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Klienta.

5.2. Wysyłka Towaru jest realizowana w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

5.3. Zamówiony Towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany podczas składania zamówienia.

5.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

5.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem firmy kurierskiej – spółki pod firmą DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wraz z Towarem Klientowi dostarczane jest potwierdzenie zakupu Towaru w postaci paragonu.

5.7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

6. Reklamacje i odpowiedzialność

6.1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego konsumentem za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

6.2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6.3. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami, wobec których odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Sprzedawcy.

6.5. Jeżeli działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Sprzedawcy wynikającego umowy Klientowi niebędącemu konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

6.6. Postanowienie ust. 6.5 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

7. Usługi świadczone drogą elektroniczną

7.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:

a ) formularz zamówienia,

b) formularz kontaktowy,

c) prowadzenie Konta Klienta,

e) newsletter,

f) formularz newsletter.

7.2. Usługi wskazane w pkt 7.1. powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

7.4. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

7.5. Usługa formularz zamówienia polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu zamówienia.

7.6. Złożenia zamówienia w Sklepie wymaga założenia indywidualnego konta (dalej „Konto Klienta”) umożliwiającego podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, a także brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach.

7.7. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

7.8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

7.9. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie Klientom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. W celu dokonania subskrypcji na newsletter niezbędne jest wypełnienie formularza newsletter (podanie adresu e-mail) oraz aktywowanie poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się obok formularza. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie. Z chwilą aktywacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa newsletter, obejmująca świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi newsletter. Klient może w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

7.10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poza usługą Konta Klienta oraz usługą newsletter zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z usług, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Klienta z powołanych usług.

7.11. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania w Sklepie treści lub odnośników do stron internetowych:

1)  naruszających prawa i dobra osób trzecich,

2)  wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,

3)  propagujących pornografię lub przemoc,

4)  reklamowych,

5)  niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.

7.12. Klient zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu oraz świadczonych w ramach niego usług drogą elektroniczną.

7.13. Klient może wykorzystywać usługi dostarczane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

7.14. W razie zamieszczenia przez Klienta treści naruszających postanowienia ust. 7.11, Sprzedawca ma prawo te treści usunąć.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest: Wojciech Obidziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Obidziński Her Place z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 12/24, 10-900 Olsztyn, będący właścicielem Sklepu, dostępnego pod adresem: http://herplaceshop.pl/

8.2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

8.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wymaga podania określonych danych osobowych Klienta.

8.4. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, o których mowa w pkt 8.2 i 8.3, ma na celu wyłącznie prawidłową realizację zamówień oraz dostawę Towaru, a także prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

8.5. Za wyraźną zgodą Klienta Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

8.7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy towaru w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, a także korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

9.3. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Klientem niebędącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu. 

9.5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. .    
9.6. Regulamin obowiązuje od dnia  15 lutego 2017 r.