§ 1

Wstęp

Niniejsza Polityka (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Wojciecha Obidzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Obidziński Her Place z siedzibą w Olsztynie przy ul. Okopowej 14, 10 – 075 Olsztyn, posługującego się NIP:7393891524, numerem REGON:365999370 (zwanego dalej „ADO”), Państwa danych osobowych w Serwisie (zdefiniowanym w Regulaminie). Wszelkie wyrażenia pisane w Polityce wielką literą będę miały znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym się pod adresem http://herplaceshop.pl/

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

 2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Serwisu.

 3. ADO zapewnia funkcjonowanie Serwisu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy.

 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Państwa:  urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.), dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy (Wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies” oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej,  aktywnej skrzynki email).

 5. Obowiązuje Państwa zakaz:

 1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,

 2. korzystania z Serwisu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla ADO oraz innych użytkowników.   

 1. ADO informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

 2. ADO informuje, że pomimo stosowania przez niego zabezpieczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia zaleca się stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 3. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu.


§ 3

Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADO.

 2. ADO informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci”, w stosunku do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. ADO nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”).

§ 4

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi :

  1. udzielone przez Państwa zgody (art. 23 ust. 1 pkt. 1 UODO)

  2. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z ADO, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)

  3. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług ADO oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw  

jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie z Serwisu.

 1. Udzielenie przez Państwa zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu jest

dobrowolne, a udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do ADO żądania w tym zakresie na adres wskazany w § 1.

§ 5

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych ADO.

 2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych, oraz informacji  materiałów marketingowych ADO będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

 3. W celu wykonania Umowy ADO będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.

§ 6

Udostępnienie

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto Państwa dane będą udostępniane spółce pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu w celu należytego wykonania Umowy.§ 7

Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

 2. Macie Państwo prawo uzyskać od ADO następujące informacje:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego  

    zbioru,

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d) o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

 1. Ponadto na Państwa żądanie ADO, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane

osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez ADO w celu marketingu

bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:

a) wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

b) wniesienia sprzeciwu.

 1. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić      
         ADO stosowne żądanie na adres e-mail kontakt@herplaceshop.pl

§ 8

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późń. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. ADO zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. ADO wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024 z późń. zm.).

 4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od ADO, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§ 9

Ciasteczka

 1. ADO oświadcza, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Serwisu i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają ADO określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Serwis (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Serwisie).

 4. ADO wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,

b) statystycznym,

c) przystosowania Serwisu  do Państwa preferencji.

 1. ADO może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

 2. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w

stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

 1. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Klienta jako zalogowanego.

 1. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez

cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na

temat sposobu korzystania z Serwisu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Klienta

podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Serwisu usprawnienia

działania Serwisu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych

wariantów stylistyki Serwisu, zapamiętywania ustawień Klientów dotyczących ich preferencji,

pokazywania Klientom, że są zalogowani w Serwisie.

 1. ADO korzysta z Google Analytics, który używa plików cookies znajdujących się na Państwa

urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Serwisie  oraz sposobu korzystania z Serwisu.

 1. ADO wykorzystuje w celu reklamy Serwisu i świadczonych przez siebie usług Google

AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

 1. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Serwis z Państwa

urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

 1. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia    poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Serwis może

nie funkcjonować prawidłowo.

 1. ADO korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy

systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc

się z Serwisem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa

komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

 1. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania

systemem informatycznym.

 1. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Serwisie oraz    występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

§ 10

Zmiany

 1. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Serwisie pod adresem http://herplaceshop.pl/.

 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.